Sichuan

Pilot Project of Public Toilet in Haogu Bridge Scenic Spot, Zhaojue County, Liangshan Yi Autonomous Prefecture